Livat Artistskol
anmälningsvillkor
  /  anmälningsvillkor

För att göra en anmälan, måste du intyga att du har läst anmälningsvillkoren samt godkänna anmälningsvillkoren.

1. ANMÄLAN

1.1 Anmälan är bindande. Detta betyder att du är betalningsskyldig när du har anmält dig till någon av våra kurser.

1.2 En bekräftelse skickas till den e-post du har angivit. Om bekräftelsen uteblir så kontaktar du oss på info@livatartistskola.se, för att se om din anmälan gått igenom.

2. UNDER 18 ÅR

2.1 Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att registrera dig. Genom att godkänna anmälningsvillkoren och genomföra din anmälan intygar du att du har målsmans tillstånd. Uppge målsmans personnummer och telefonnummer, men i övrigt barnets uppgifter.

4. BETALNING

4.1 Betalning sker i samband med anmälan. Vid undantag eller problem, vänligen kontakta oss på info@livatartistskola.se.

Livat Artistskola värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Integritetspolicyn beskriver varför Livat Artistskola inhämtar information om dig och hur informationen hanteras.

1. Insamling av information samt behandling av information

1.1
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig till våra kurser. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, ev. personnummer, din e-postadress och ditt telefonnummer. Vi samlar även de personuppgifter som tillkommer genom vår mailadress info@livatartistskola.se.

1.2

Personuppgifterna används i enlighet med integritetspolicyn, Dataskyddsfördordning (2016/679), Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

1.3

Den information vi samlar in och lagrar från dig kan användas för att:

– Ge dig en personlig upplevelse och tillgodose dina personliga behov.
– Anpassa innehållet i verksamheten.

– Förbättrakontakten med alla som är anslutna till oss och tillgodose ditt behov av hjälp.
– Kontakta dig via e-post.

– Hantera dina reklamationer och övriga klagomål.

– Hantera din kursanmälan.

– Försäkra oss om att du är en verkligen person som Livat Artistskola ingår avtal med.

– Skicka nyhetsbrev.

2. Rättslig grund

2.1

Livat Artistskolas insamling och lagring av personuppgifter är i syfte att tillhandahålla och hantera tjänster. Vi måste också säkerställa att du är en verklig person vilket är nödvändigt för att fullgöra det avtal du ingår i.

2.2

Livat Artistskolas användning av personuppgifter i syfte att bokföra transaktioner är nödvändig för att Livat Artistskola ska fullgöra en rättslig förpliktelse.

3. E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

4. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vår verksamhet, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

5. Lagringstid

5.1

Personuppgifterna bevaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

5.2

De personuppgifter som Livat Artistskola behandlar för att kunna fullgöra avtalet lagras till dess att avtalet är fullgjort.

5.3

De personuppgifter som Livat Artistskola behandlar för att kommunicera med dig lagras till dess ärendet anses avslutat.

5.4

De personuppgifter som Livat Artistskola behandlar för att kunna fullgöra sin bokföringsskyldighet lagras som längst i 7 år.

5.5

De personuppgifter som Livat Artistskola behandlar för andra ändamål sparas som längst i 1 år efter att kundrelationen har upphört.

6. Dina rättigheter

6.1

Du har rätt att kostnadsfritt få samlad information om de personuppgifter Livat Artistskola har om dig. Du kan begära att få sina uppgifter rättade om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella. Du har vidare rätt att begära en begränsning av behandlingen av personuppgifter eller få dina uppgifter raderade. Du får invända mot den behandlingen på sätt som följer av dataskyddsförordningen.

6.2

Dina rättigheter utövas genom att du skickar ett e-postmeddelande till info@livatartistskola.se. Meddelandet ska innehålla ditt namn och telefonnummer samt vilken rättighet du önskar åberopa.

6.3

Om du anser att personuppgifterna hanteras felaktigt kan du lämna klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.

0